Privacy Statement Fotoclub De Spil SNEEK

(Tekst overgenomen van Website Wijkvereniging De Spil Sneek. Tekst is aangepast aan deze website)

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

– alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
– niet met anderen zullen delen; en
– zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact.

Doel verwerking persoonsgegevens:
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Ledenadministratie
Wanneer u lid wordt van de Wijkvereniging de Spil vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken en uw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u als lid te kunnen registreren, te kunnen voorzien van de wijkkrant en de contributiefactuur en of een incassoopdracht te kunnen uitvoeren.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van vragen, het aanmelden van uw lidmaatschapen.
De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Beveiliging
De Wijkvereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten wij u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden onder contact.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:
De verantwoordelijke voor deze website is:
Fotoclub De Spil

Voor vragen over het privacybeleid van deze website kunt u contact opnemen met de webmaster van deze website.